صفحه اصلی
در صورت ارائه پیشنهاد به صورت گروهی درصد مشارکت هر فرد مشخص شود
پيشنهاددهنده
تاریخ ثبت پیشنهاد
  / / 13
نام ونام خانوادگی: سابقه ی کار:
مدرک تحصیلی: عنوان پست سازمانی:
محل کار شغل مورد تصدی:
تلفن همراه
پيشنهاد
عنوان پیشنهاد:
شرح وضعيت موجود و علل پيدايش مشكل:(مشكلات فعلي / عيب و نقص هاي موجود):
شرح پيشنهاد بهبود وضعيت و راه حل پيشگيرانه مشكل:(راه حل مشكلات و رفع عيوب ونواقص )
در صورتي كه ارائه پيشنهاد در قالب فوق نمي گنجد، شرح كامل آن در اين قسمت قيد نمائيد.
منافع
صرفه جویی در مصرف انرژی بهبود رفاه کارکنان افزایش رضایت ارباب رجوع
صرفه جویی در مصرف مواد و ملزومات بهبود ارتباطات شغلی افزایش بازده تجهیزات
صرفه جویی در هزینه ها بهبود انگیزه های شغلی افزایش درآمد
صرفه جویی در وقت اصلاح روشهای مالی استفاده بهینه از نیروی انسانی
کاهش هزینه های تعمیرات ونگهداری بهبود شرایط فیزیکی محیط کار افزایش روحیه جمعی
کاهش ضایعات بهبود ایمنی افزایش کارایی کارکنان
بهبود کیفیت بهسازی نیروی انسانی گسترش فعالیتها
اصلاح روشهای آموزشی اصلاح روشهای اداری ایجاد طرح تحقیقاتی جدید
بهبود امنیت شغلی کارکنان
ساير منافع
سایر موارد:
پيش بيني هزيته هاي اجراي پيشنهاد (در مورد پيشنهادهاي کمي):
* هزينه هاي اجرايي پيشنهاد ثمره / درآمد اقتصادي پيشنهاد صرفه جويي / سود ( درآمد منهاي هزينه)
روزانه
ماهانه
سالانه
5ساله
واحد مرتبط
5- واحد مرتبط با موضوع پیشنهاد:
* توجه : بنا به آئين نامه مصوب شورا به پيشنهادهاي زير رسيدگي نمي شود :
تاريخ ثبت پيشنهاد
2-تنها به ذكر و توضيح دشواري پرداخته و راهكار همراه ندارند .
3-با امكانات موجود اجراي آنها هم اكنون عملي نباشد .
4-در زمان دريافت در دستور كار دانشگاه علوم پزشكي قم باشد .
5-در زمره شكايتها و خرده گيري شخصي ، كاري و سازماني باشند.
6
*توجه: تکميل کليه موارد فوق الزامي است.
کدرهگیری: