صفحه اصلی
مشخصات
* کدملی
* نام
* نام خانوادگی
* تاریخ تولد
/ /
* جنسیت
* دانشگاه محل تحصیل
* رشته تحصیلی
* مقطع تحصیلی
* تاریخ ورود به دانشگاه
/ /
* نیمسال ورود به دانشگاه
* تعداد واحد گذرانده
* میانگین نمرات تاکنون
* شماره تلفن همراه
* نشانی الکترونیکی
* آیا جز دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه می باشید؟
* آیا عضو فعال کمیته تحقیقات دانشجویی می باشید؟
* آیا عضو فعال کانون های علمی دانشجویی می باشید؟
* آیا تاکنون کارگاه روش تحقیق گذرانده اند؟
* آیا تاکنون در انجام طرح تحقیقاتی،مشارکت داشته اید؟
* آیا مقاله ای در همایش های علمی داشته اید؟
* آیا مقاله ای در نشریات علمی،پژوهشی منتشر نموده اید؟
عناوین مقالات یا طرح های پژوهشی و محال ارائه آنها
انتظار شما از این دوره آموزشی و دلایل علاقه مندی به شرکت در آن
علاقمند به شرکت در کدام مدرسه هستید؟

لطفا مدارك زير را در سامانه ثبت نام،بارگذاري نماييد:
* خلاصه ای از فعالیت های علمی،پژوهشی و فرهنگی

لطفا فايلPDFضميمه گردد
* آخرین کارنامه نیمسال تحصیلی

لطفا فايلPDFضميمه گردد
* تصویر کارت دانشجویی

لطفا فايلPDFضميمه گردد
* عکس پرسنلی

لطفا فايل JPG ضميمه گردد